കൊറോണ വൈറസിന്റെ അതിപ്രസരത്തിൽ നിന്ന്... സ്വയം സുരക്ഷിതരാകു... ഒപ്പം കൂടെയുള്ളവരേയും സുരക്ഷിതരാക്കു

കൊറോണ വൈറസിന്റെ അതിപ്രസരത്തിൽ നിന്ന്...  സ്വയം സുരക്ഷിതരാകു...   ഒപ്പം കൂടെയുള്ളവരേയും സുരക്ഷിതരാക്കു

കൊറോണ വൈറസിന്റെ അതിപ്രസരത്തിൽ നിന്ന്...
 
"സ്വയം സുരക്ഷിതരാകു... ഒപ്പം കൂടെയുള്ളവരേയും സുരക്ഷിതരാക്കു"
കൊറോണ വൈറസിന്റെ അതിപ്രസരത്തിൽ നിന്ന്...  സ്വയം സുരക്ഷിതരാകു...   ഒപ്പം കൂടെയുള്ളവരേയും സുരക്ഷിതരാക്കു